Wind Dial Farm

Pembroke Welsh Corgis

Oswego, KS

417~293~7897


~*~

Kalua

Red Headed Tri Male 

Born: June 11, 2019 ~*~ Ready : ANYTIME!


corgi puppy

corgi puppy

corgi puppy

corgi puppy


~*~

Zulu 

Red & White Male

Born: June 14, 2019 ~*~ READY: ANYTIME!


corgi puppy

corgi puppy

corgi puppy

corgi puppy


~*~

Grover

Red & White Male

Born: June 14, 2019 ~*~ Ready: ANYTIME!


corgi puppy

corgi puppy

corgi puppy

corgi puppy


~*~

Rian

Red & White Male 

Born: June 14, 2019 ~*~ Ready: ANYTIME!


corgi puppy

corgi puppy

corgi puppy

corgi puppy


~*~

Bandi 

Red & White Female

Born: June 14, 2019 ~*~ Ready: ANYTIME!


corgi puppy

corgi puppy

corgi puppy

corgi puppy